Ši viešoji sutartis (toliau – sutartis) nustato abipusės teises, įsipareigojimus ir santykius tarp ribotos atsakomybės bendrovės „IT žiniasklaidos priemonės“ (toliau – rangovas), atstovaujamos direktoriaus Jasino Oksyuzo, veikiančio pagal įstatus, ir paslaugų vartotojas (toliau – „klientas“), kuris priėmė (priėmė) viešą pasiūlymą (pasiūlymą) dėl šios sutarties sudarymo.

1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai vartojami šiomis prasmėmis:

     

  • Reklamos paslaugos – Kliento reklaminės medžiagos kūrimas ir (arba) talpinimas internete rangovo ir (arba) trečiųjų šalių informacijos šaltiniuose, įskaitant logotipo įdėjimą užsakovo įmonės puslapyje ir kitas paslaugas, skirtas pritraukti dėmesys kliento prekėms, darbams, paslaugoms ir (ar) organizacijai, susidomėjimo reklamos objektais formavimas ar palaikymas, jų populiarinimas rinkoje;
  •  

  • Reklaminė medžiaga – bet kokia reklaminio pobūdžio informacija (informacija apie reklamuojamą objektą, bet kokia forma skleidžiama visomis priemonėmis, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į reklamuojamą objektą, sukurti ar palaikyti susidomėjimą juo ir (arba) jos reklamą rinkoje), kurią teikia užsakovas arba kuria rangovas kliento prašymu, kad ji būtų įtraukta į rangovo ir (arba) trečiųjų šalių informacinius išteklius;
  •  

  • Rangovo informaciniai ištekliai – informacijos šaltiniai infos.by ir kiti internete talpinami šaltiniai, kurie priklauso Rangovui arba kuriuos jis naudoja pagal sutartis, siekdamas teikti mokamas reklamos paslaugas;
  •  

  • Rangovo reklamos tinklas – Rangovo ir (arba) trečiųjų šalių nuosavybės teise turimų informacijos šaltinių reklaminės medžiagos rodymo sistema, kurios atžvilgiu šių informacijos išteklių savininkai įgaliojo rangovą patalpinti Kliento reklaminę medžiagą ant savo informacijos šaltinių.

2. Sutarties dalykas

2.1. Rangovas sutinka teikti Reklamos paslaugas Kliento vardu, o Užsakovas sutinka priimti Rangovo teikiamas Reklamos paslaugas ir mokėti už jas šioje Sutartyje nustatytu būdu ir terminais.

2.2. Rangovas turi teisę pritraukti trečiąsias šalis vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, taip pat naudotis trečiųjų šalių paslaugomis / darbais, suteikiančiais galimybę teikti šioje Sutartyje numatytas Reklamos paslaugas. Už trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su Rangovo vykdoma Sutartimi, atsako Rangovas.

2.3. Reklamos paslaugų, kurios turi būti teikiamos pagal šį Susitarimą, sąrašas, Reklamos paslaugų teikimo laikotarpis ir kitos sąlygos, nustatančios Reklamos paslaugų teikimo tvarką, taip pat kita informacija, kuri yra būtina teikiant Reklamos paslaugas, nurodoma išrašytoje sąskaitoje faktūroje. Rangovas moka užsakovas. Sąskaita faktūra yra derybų dėl sutarties kainų (tarifų) protokolas, kurią pasirašo abi šalys ir kuri yra šios sutarties dalis.

3. Sutarties sudarymo tvarka

3.1. Ši sutartis sudaroma prisijungiant Klientui prie Sutarties, priimant (priimant) visos sutarties sąlygas be jokių sąlygų, išimčių ir išlygų (Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso 398 straipsnis).

3.2. Kliento sutikimas (sutikimas) su Sutarties sąlygomis yra jo užsakytos reklamos paslaugų apmokėjimas Kliento nurodytu būdu ir sąlygomis, nurodytomis Sutartyje (Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso 408 straipsnio 3 dalis), arba Klientas imasi kokių nors veiksmų, kurie rodo jo sutikimą. su sutarties sąlygomis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, paraiškos dėl Reklamos paslaugų teikimo ir (arba) reklaminės medžiagos pateikimo jos pateikimui siuntimą (įskaitant, bet tuo neapsiribojant), reklamos svetainės užsakymą rangovo svetainėje, surašyti garantinį mokėjimo laišką, pasirašyti sąskaitą faktūrą, kuri taip pat yra derybų dėl sutarties kainų (tarifų) protokolas, pasirašyti paslaugų priėmimo aktą ir pan.

3.3. Ši sutartis, atsižvelgiant į jos priėmimo tvarką, laikoma sudaryta paprasta rašytine forma (Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso 2 straipsnio 3 dalis, 404 straipsnio 3 dalis ir 408 straipsnio 3 dalis).

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. teikia Klientui reklamos paslaugas tokiu dydžiu ir laiku, dėl kurio šalys susitarė ir nurodytos Rangovo išrašytoje sąskaitoje faktūroje, kad Klientas sumokėtų;

4.1.2. pateikti Kliento pateiktą arba Rangovo sukurtą Reklaminės medžiagos pateikimą Kliento prašymu rangovo informacijos šaltiniuose ir (arba) Rangovo reklamos tinkle ir užtikrinti jų prieinamumą internete sąskaitoje nurodytu laikotarpiu;

4.1.3. pateikia „Zack“